Testen, testen, testen
met Corendon en ViaMedica

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van de dienst tot het laten afnemen van de COVID-19 antistoffentest (‘antistoffentest’) op de aangewezen testlocatie (‘de dienst’ of de ‘overeenkomst’) die Corendon Holding B.V., gevestigd aan de Singaporestraat 82, 1175RA te Lijnden, KvK-nummer 34220900 (‘Corendon’) aanbiedt in samenwerking met VM Medical Diagnostics B.V. (‘ViaMedica’). Door middel van de aankoop van de dienst stemt u in met deze algemene voorwaarden.

 

Reservering en annulering

1. Op de website www.corendonsneltest.nl vult u uw (persoons)gegevens in, kiest u een tijdslot en een testlocatie en betaalt u direct voor de dienst. U ontvangt vervolgens een bevestigingsmail met het gekozen tijdslot en de gekozen testlocatie. De bevestigingsmail dient u mee te nemen naar de testlocatie. Indien u de bevestigingsmail niet kunt tonen heeft Corendon het recht u de toegang tot de testlocatie te weigeren zonder het recht op retournering van het door u betaalde bedrag.

2. Bij de aankoop van de test worden voor u een specifieke datum en specifiek tijdslot gereserveerd. Na het doen van de betaling op de website is uw aankoop daarom definitief. U kunt het tijdslot éénmalig kosteloos wijzigen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van het oorspronkelijke tijdslot door dit per mail door geven via [email protected]. Indien u daarna nogmaals het tijdslot wijzigt, indien u de wijziging van het tijdslot niet tijdig doorgeeft of niet op komt dagen, beschouwt Corendon dit als een annulering en brengt Corendon 100% annuleringskosten in rekening.

3. De aankoop van de dienst is slechts toegestaan voor personen van 16 jaar of ouder die woonachtig zijn in Nederland.

 

Afname van de test op de testlocatie

4. U dient zich voor aanvang van het gereserveerde tijdslot te melden op de testlocatie. Corendon benadrukt dat u te allen tijde de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de Nederlandse overheid in acht dient te nemen. In het geval van verkoudheids- of andere gezondheidsklachten moet u thuis blijven. U dient alleen naar de testlocatie te komen, dat wil zeggen niet in het gezelschap van andere personen dan personen die de antistoffentest laten afnemen. U dient te allen tijde de 1,5 meter afstandsregel na te leven. Corendon heeft het recht u de toegang tot de testlocatie te ontzeggen bij het vermoeden van het niet naleven van de voorschriften. In dat geval heeft u geen recht op retournering van het door u betaalde bedrag.

5. ViaMedica is verantwoordelijk voor de afname van de antistoffentest door professionele teams ingeschakeld door ViaMedica en het beoordelen van het testresultaat. (Medische) beschermingsvoorschriften en hygiënevoorschriften worden nageleefd. 

6. U kunt de testkit niet mee naar huis nemen. De testkit wordt behandeld als medisch afval en wordt vernietigd in overeenstemming met de geldende (medische) voorschriften.

7. Indien het testresultaat ongeldig is, betekent dit dat geen positief of negatief testresultaat kan worden gegeven. U heeft het recht om éénmalig kosteloos opnieuw de test af te nemen. Het tijdstip is afhankelijk van beschikbaarheid.

 

Privacy

8. Wij verwerken uw (persoons)gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met ons privacybeleid zoals gepubliceerd op onze website www.corendonsneltest.nl. Bij de aankoop van de dienst stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid.

9. De (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn om u te informeren over het testresultaat worden gedeeld met ViaMedica. De privacyverklaring van ViaMedica kunt u nalezen op: (website).

10. Uitsluitend ViaMedica beschikt over uw persoonlijke testresultaat en deelt het testresultaat aan u mede. Corendon beschikt niet over testresultaten die te herleiden zijn naar specifieke personen.

 

Aansprakelijkheid en klachten

11. Door instemming met de algemene voorwaarden verklaart u tevens bekend te zijn met de disclaimer zoals gepubliceerd op de website.

12. Alle aan u op deze website en naderhand verstrekte informatie (de ‘informatie’) is uitsluitend samengesteld voor algemene informatieve doeleinden. De informatie berust op medische inzichten die op het moment van informeren algemeen bekend en gepubliceerd zijn. De informatie kan worden gewijzigd aan de hand van voortschrijdend inzicht. De uitslag van uw antistoffentest (‘testresultaat’) is niet bedoeld ter vervanging van een medische diagnose, behandeladvies en/of behandeling of andere medische hulpverlening verleend door een professionele zorgverlenende instantie. Aan de informatie en het testresultaat kunnen geen rechten worden ontleend. Uw testresultaat wordt beoordeeld door een BIG-geregistreerde arts.

13. Corendon is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of gerelateerd is de aan u verstrekte informatie, de afname van de test en het testresultaat. In het bijzonder is Corendon niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief testresultaat welke aan u wordt verstrekt door ViaMedica. Door instemming met de algemene voorwaarden verklaart u in het bijzonder bekend te zijn met de (geringe) mogelijkheid van een foutief testresultaat en de mogelijkheid dat u - in het geval van een positief testresultaat (u heeft antistoffen ontwikkeld tegen het COVID-19 virus) - opnieuw besmet kunt raken met het COVID-19 virus of het COVID-19 virus aan een ander kunt doorgeven.

14. Klachten over de dienst dient u binnen 2 weken na de uitvoering van de dienst kenbaar te maken per via [email protected].

 

Overig

15. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

16. Indien een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing en wordt de nietige of nietige bepaling vervangen door een bepaling die zo veel als mogelijk overeenstemt met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.